سه شنبه
۸ تیر ۱۳۹۵
۲۸ جون ۲۰۱۶

پيامبر اکرم (ص): صدقه ده، قرض هيجده، ارتباط با برادران دينى بيست و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.