صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

یکشنبه
۹ فروردین ۱۳۹۴
۸ جمادی الثانی ۱۴۳۶
۲۹ مارس ۲۰۱۵

امام صادق (ع): بر روي درب بهشت اين گونه نوشته شده است: قرض دادن هيجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.