شنبه
۱ شهریور ۱۳۹۳
۲۶ شوال ۱۴۳۵
۲۳ آگوست ۲۰۱۴

امام صادق (ع): بر روي درب بهشت اين گونه نوشته شده است: قرض دادن هيجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.

لینک تلفن گویا

سامانه تلفن گویا

 

  • بدلیل بروزرسانی نرم افزاری تا اطلاع ثانوی قطع می باشد
لینک سامانه اطلاع رسانی تراکنش های مالی

سامانه اطلاع رسانی

تراکنش های مالی

 

  • بدلیل بروزرسانی نرم افزاری تا اطلاع ثانوی سیستم درخواست اتصال قطع می باشد