شنبه
۲ بهمن ۱۳۹۵
۲۱ ژانویه ۲۰۱۷

پيامبر اكرم (ص): تأخير در پرداخت قرض توسط انسان توانمند و غني، ظلم است.