1. در سامانه خدمات غیرحضوری صندوق تقاضای رمز بانکداری اینترنتی محدود نمایید.

 2. به صورت حضوری و با امضای فرم مربوطه از خدمات بانکداری الکترونیکی صندوق از روش های نوین انتقال وجه بهره مند شوید.

 3. در اینترنت بانک صندوق از حساب خود ، به تمامی حسابهای بانکی دیگر با استفاده از سامانه شبا به صورت پایا و ساتنا  انتقال وجه دهید.

 4. در اینترنت بانک صندوق از حساب خود ، به حساب های دیگران نزد صندوق حواله داخلی صادر نمایید.

 5. در اینترنت بانک  صندوق بین حساب های خود وجه انتقال دهید.

 6. در اینترنت بانک صندوق از حساب خود ، به حساب های دیگران نزد صندوق حواله منظم صادر نموده و به صورت مستمر انتقال وجه دهید.

 7. در اینترنت بانک صندوق اقساط وام خود را از محل موجودی حساب های خود نزد صندوق پرداخت نمایید.

 8. در اینترنت بانک صندوق با استفاده از درگاه های بانکی، اقساط وام خود را از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب پرداخت نمایید.

 9. در اینترنت بانک صندوق با استفاده از درگاه های بانکی، به حساب خود نزد صندوق از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب وجه واریز نمایید.

 10. در سامانه خدمات غیرحضوری صندوق در صورت داشتن شرایط ، تقاضای تسهیلات قرض الحسنه نمایید.

 11. پس از تایید وام بدون نیاز به حضور در صندوق نسبت به استعلام و معرفی ضامنین خود اقدام نمایید.

 12. در اینترنت بانک صندوق کلیه وام ها و ضمانت های  خود را مشاهده نمایید.

 13. در سایت صندوق صورت حساب خود را مشاهده و با فرمت اکسل ذخیره نمایید.

 14. در سامانه خدمات غیرحضوری صندوق پیامک خود را فعال نمایید.

 15. در سایت صندوق  پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را به صورت مستقیم برای مدیرعامل مطرح نمایید.

 16. در کلیه خودپردازهای بانکی از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب به کارت صندوق تا سقف سی میلیون ریال وجه انتقال دهید.

 17. از کارت صندوق در خودپردازهای بانکی  به کلیه کارت های عضو شبکه شتاب تا سقف صد میلیون ریال وجه انتقال دهید.

 18. در صورتی که کارت شما مفقود گردید، در سامانه خدمات غیرحضوری صندوق آن را مسدود نمایید.

 19. با کارت صندوق از کلیه پایانه های فروش (POS) روزانه تا سقف پانصد میلیون ریال خرید نمایید.

 20. رمز دوم کارت ثابت خود را در خودپردازهای بانک ملی جهت خرید های اینترنتی فعال نمایید.

 21. رمز کارت خود را در خودپردازهای بانک ملی  تغییر دهید.

 22. هدیه کارت از 500،000 ریال  تا 20،000،000 ریال و تعداد دلخواه درخواست نمایید.

 23. برای تمامی حساب های خود کارت جداگانه درخواست نمایید.

برای اجرای بهتر سایت و بانکداری الکترونیک از آخرین نسخه مرورگرهای فایرفاکس  یا گوگل کروم  استفاده نمایید