شرایط کلی ضمانت:

 1. ضمانت افرادی که در حجره، خوابگاه و خارج از قم سکونت دارند، پذیرفته نمی شود.
 2. ضامن باید فاقد هرگونه تأخیر در وام خود و ضمانت وام دیگران باشد.
 3. تعداد ضامن توسط صندوق تعیین می گردد.
 4. تعیین نوع وثیقه (چک، سفته، وثیقه ملکی) با صندوق می باشد.
 5. تنها چک های صیاد با ارائه صورتحساب 3 ماهه بانکی و وضعیت اعتبار سفید جهت ضمانت پذیرفته می شود.
 6. چک باید بدون تاریخ، به مبلغ وام در وجه صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی صادر و از نوشتن قید ضمانت خودداری شود.
 7. در صورت ارائه سفته توسط متقاضی و چک توسط ضامن / ضامنین، ضامن / ضامنین باید ظهر سفته را امضا نمایند.
 8. ضمانت همسر (مرد) تنها با چک پذیرفته می شود.
 9. حضور ضامن الزامی است.

مدارک ضامن واجد شرایط:

 1. تصویر کارت ملی و شناسنامه
 2. تصویر کارت شهریه یا کارت مشترک یا تأیید دفتر شهریه مقام معظم رهبری در صورتی که ضامن طلبه باشد.
 3. تصویر آخرین حکم کارگزینی در صورتی که ضامن کارمند باشد.
 4. تصویر پروانه کسب در صورتی که ضامن کاسب باشد.
 5. تصویر یکی از قبوض (آب، برق، گاز، تلفن) که دارای آدرس کامل باشد.

برای اجرای بهتر سایت و بانکداری الکترونیک از آخرین نسخه مرورگرهای فایرفاکس  یا گوگل کروم  استفاده نمایید