صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

  1. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد واعظی رئیس محترم هیأت مدیره
  2. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سیدعباس موسویان نایب رئیس محترم هیأت مدیره
  3. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید محمد کاظم رجائی عضو محترم هیأت مدیره
  4. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید موسی رجائی عضو محترم هیأت مدیره
  5. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مختار کشاورز عضو محترم هیأت مدیره
  6. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد هادی شهیدی پور دبیر محترم هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق
  7. جناب آقای سید هاشم حسینی عضو محترم هیأت مدیره