صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی

سِمَتتلفن مستقیمتلفن داخلی
دفتر مدیرعامل025-378399473002 ، 3037
رئیس و معاون شعبه مرکز025-378399443003 ، 3004
دایره تسهیلات شعبه مرکز025-378399463007 ، 3212 ، 3213 ، 3214 ، 3215 ، 3217
متصدی پیگیری معوقات025-377491233211
کارشناس کارت و شتاب025-377363843234
کارشناس سایت025-377363843219
کارشناس مغایرت (خودپرداز، شتاب)025-377363843221
کارشناس مغایرت (اینترنت، بانکداری موبایل)025-377363843219
کارشناس خودپردازهای صندوق025-377363843233
کاردان رایانه025-377363843202
کارشناس کارت (تحویل کارت - رمز)025-37737371
025-37742161
3208

توجه: جهت ارتباط با شماره های داخلی، ابتدا شماره 371160 را شماره گیری نموده، سپس شماره تلفن داخلی را وارد نمایید.