1. در سایت صندوق تقاضای رمز بانکداری اینترنتی نمایید.
 2. در سایت صندوق رمز دوم کارت خود را جهت خرید های اینترنتی فعال و یا تغییر دهید.
 3. به صورت حضوری و با عقد قراداد استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی صندوق از روش های نوین انتقال وجه بهره مند شوید.
 4. در سایت صندوق از حساب خود ، به تمامی حسابهای بانکی دیگر با استفاده از سامانه شبا به صورت پایا و ساتنا  انتقال وجه دهید.
 5. در سایت صندوق از حساب خود ، به حساب های دیگران نزد صندوق حواله داخلی صادر نمایید.
 6. در سایت صندوق بین حساب های خود وجه انتقال دهید.
 7. در سایت صندوق از حساب خود ، به حساب های دیگران نزد صندوق حواله منظم صادر نموده و به صورت مستمر انتقال وجه دهید.
 8. در سایت صندوق اقساط وام خود را از محل موجودی حساب های خود نزد صندوق پرداخت نمایید.
 9. در سایت صندوق با استفاده از درگاه های بانکی، اقساط وام خود را از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب پرداخت نمایید.
 10. در سایت صندوق با استفاده از درگاه های بانکی، به حساب خود نزد صندوق از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب وجه واریز نمایید.
 11. در سایت صندوق در صورت داشتن شرایط تقاضای تسهیلات قرض الحسنه نمایید.
 12. در سایت صندوق پس ار تایید وام بدون نیاز به حضور در صندوق نسبت به استعلام و معرفی ضامنین خود اقدام نمایید.
 13. در سایت صندوق کلیه وام های خود را مشاهده نمایید.
 14. در سایت صندوق کلیه ضمانت های خود را مشاهده نمایید.
 15. در سایت صندوق صورت حساب خود را مشاهده و با فرمت اکسل ذخیره نمایید.
 16. در سایت صندوق پیامک خود را فعال نمایید.
 17. در سایت صندوق با تکمیل «فرم نظرخواهی از مشتریان» پیشنهادات خود را مطرح و یا اشکالات ما را یادآوری نمایید.
 1. با دریافت شناسه واریز، اقساط وام های خود را به صورت غیرحضوری از طریق خودپردازهای بانک ملی پرداخت نمایید.
 2. با دریافت شناسه واریز، اقساط وام های خود را به صورت غیرحضوری از طریق خودپردازهای بانک ملت پرداخت نمایید.
 3. با دریافت شناسه واریز، اقساط وام های خود را به صورت غیرحضوری از طریق تلفن همراه با شماره گیری کد #2121*3*741* پرداخت نمایید.
 4. از کارت صندوق در خودپردازهای بانکی  به کلیه کارت های عضو شبکه شتاب تا سقف سی میلیون ریال وجه انتقال دهید.
 5. از کارت صندوق در خودپردازهای بانک ملی به ملی کارت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه انتقال دهید.
 6. در کلیه خودپردازهای بانکی از کلیه کارت های عضو شبکه شتاب به کارت صندوق تا سقف سی میلیون ریال وجه انتقال دهید.
 7. با کارت از دستگاه های PinPad داخل شعب بانک ملی روزانه تا سقف ده میلیون ریال وجه دریافت نمایید.
 8. در صورتی که کارت شما مفقود گردید، در سایت صندوق آن را مسدود نمایید.
 9. با کارت صندوق از کلیه پایانه های فروش (POS) روزانه تا سقف پانصد میلیون ریال خرید نمایید.
 10. رمز دوم کارت خود را در خودپردازهای بانک ملی جهت خرید های اینترنتی فعال نمایید.
 11. رمز کارت خود را در خودپردازهای بانک ملی  تغییر دهید.
 12. هدیه کارت با مبلغ و تعداد دلخواه درخواست نمایید.
 13. برای تمامی حساب های خود کارت جداگانه درخواست نمایید.